Confidentialitatea si protectia datelor

TOPOR I. SERGHEI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic, prin formularul de contact, etc. Aceste informații vor putea fi folosite de către  TOPOR I. SERGHEI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA. Utilizatorii site-ului pot solicita ștergerea informațiilor sale din baza de date. Orice solicitare/notificare în vederea ștergerii informațiilor din baza de date va fi trimisă de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa contact@navishop.ro

Proprietarul site-ului se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți.

Datorită faptului că datele cu caracter personal sunt transmise pe cale electronică, TOPOR I. SERGHEI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA nu poate fi făcută răspunzătoare în nici un fel de pierderea acestora sau de copierea informațiilor de către persoane neautorizate.

Informațiile furnizate către TOPOR I. SERGHEI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse conform legilor in vigoare.

SC TOPOR I. SERGHEI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA garantează respectarea drepturilor conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și de Ordonanța nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță, cu modificările ulterioare.

 a fost conceput cu scopul de a furniza informaţii de ordin general şi informaţiile / serviciile oferite de TOPOR I. SERGHEI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA. Puteţi folosi NaviShop.ro cu condiţia respectării “Termenilor şi condiţiilor” de utilizare. Consimtamantul si continuarea navigarii reprezinta acceptul dumneavoastră.

TOPOR I. SERGHEI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA este Proprietar al NaviShop.ro iar orice persoană fizică sau juridică, ce accesează site-ul NaviShop.ro este Utilizator.

Această pagină conţine termenii şi condiţiile de utilizare a website-ul NaviShop.ro şi defineşte cadrul în care TOPOR I. SERGHEI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA este de acord să furnizeze informaţii şi servicii clienţilor / utilizatorilor. Acest document reprezintă un acord între TOPOR I. SERGHEI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA şi clienţii săi. Toţi utilizatorii fac subiectul acestor termeni şi condiţii, astfel încât, utilizarea website-ului presupune acceptarea şi conformarea la Termenii şi Condiţiile de Utilizare.

TOPOR I. SERGHEI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA îşi rezervă dreptul discreţionar de a modifica, adaugă sau elimina porţiuni din prezentul document.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și Legii nr. 102/2005 privind înființarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, TOPOR I. SERGHEI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, în calitate de operator date cu caracter personal, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de client. Ne obligăm că datele cu caracter personal vor fi:

 • prelucrate cu bună credință și în conformitate cu dispozițiile legale;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime;
 • adecvate, pertinente și neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
 • exacte și actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și respectiv prelucrate vor fi șterse sau rectificate;
 • stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate și prelucrate.

Datele prelucrate

Societatea noastră poate prelucra următoarele date cu caracter personal:

 • numele și prenumele
 • telefon/fax/email
 • adresa sau reședința
 • date bancare

Prelucrările de date cu caracter personal se efectuează numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul, în mod expres și neechivoc, pentru acea prelucrare.

NaviShop.ro nu este responsabil pentru eventualele probleme de securitate ale server-ului pe care sunt stocate aceste date.

Consimțământul nu este necesar în următoarele cazuri:

 • când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau antecontract la care persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract;
 • când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieții, integrității fizice sau sănătății persoanei vizate ori a unei alte persoane amenințate;
 • când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale a operatorului;
 • când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit operatorul sau terțul căruia îi sunt dezvăluite datele;
 • când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau terțului căruia îi sunt dezvăluite datele cu condiția ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate;
 • când prelucrarea privește datele obținute din documente accesibile publicului, conform legii;
 • când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.

Scopul colectării datelor este îndeplinirea obiectului de activitate al societății. Furnizarea acestor date, necesare în vederea asigurării acurateței informațiilor și conținutului documentelor întocmite în exercitarea activității societății noastre, constituie o obligație a clientului. Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării serviciilor oferite.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari, cu consimțământul clientului: persoanei vizate.

Autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competente speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari și în consecință, nu va fi necesar consimțământul persoanei vizate (de ex.: datele personale solicitate de instanțele de judecată, procurori, organe de urmărire penală, dacă sunt necesare desfășurării unei anchete).

Garanții

Conform Legii nr. 677/2001, orice persoană vizată beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, se garantează respectarea dreptului de opoziție la prelucrarea datelor personale care vă privesc și de a solicita ștergerea datelor, cu excepția datelor a căror prelucrare are caracter obligatoriu, respectiv prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de politie, justiție, securitate socială.

TOPOR I. SERGHEI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, în calitate de operator de date cu caracter personal, îi revin următoarele obligații de informare:

 • În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizată, cu excepția cazului în care această persoană posedă deja informațiile respective, operatorul ii va aduce la cunoștință:
 • identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 • scopul în care se face prelucrarea datelor;
 • informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
 • orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa către societatea noastră cu o cerere scrisă, datată și semnată.

Dreptul de acces

Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la TOPOR I. SERGHEI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, la cerere și în mod gratuit prin solicitare, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. TOPOR I. SERGHEI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA este obligat, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puțin următoarele:

 • informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
 • comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor;
 • informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
 • informații privind existenta dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
 • informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidentă a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24 din Legea 677/2001, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor TOPOR I. SERGHEI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.

Persoana vizată poate solicita de la TOPOR I. SERGHEI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA informațiile printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

TOPOR I. SERGHEI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA este obligat să comunice informațiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de intervenții asupra datelor

Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la TOPOR I. SERGHEI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, la cerere și în mod gratuit:

 • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 677/2001

Pentru intervenția asupra datelor persoana vizată va înainta TOPOR I. SERGHEI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

TOPOR I. SERGHEI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA este obligat să comunice măsurile referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii

Dreptul de opoziție

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

În vederea exercitării drepturilor persoana vizată va înainta TOPOR I. SERGHEI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

TOPOR I. SERGHEI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului.

Încheierea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele prelucrate vor fi stocate, conform art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 677/2001, pe durata necesară realizării scopurilor în vederea cărora au fost colectate și ulterior prelucrate.

Măsuri luate pentru asigurarea securității prelucrării

TOPOR I. SERGHEI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA ia toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.